Webová lokalita Sieť Elektro Lab, ktorá sa nachádza na adrese https://siet.elektrolab.eu/, je chránená autorskými právami. Niektoré funkcie stránky môžu podliehať dodatočným usmerneniam, podmienkam alebo pravidlám, ktoré budú zverejnené na stránke v súvislosti s týmito funkciami.

Všetky takéto dodatočné podmienky, usmernenia a pravidlá sú do týchto podmienok zahrnuté prostredníctvom odkazu.

Tieto Podmienky používania opisujú právne záväzné podmienky, ktoré dohliadajú na vaše používanie stránky. PRIHLÁSENÍM SA NA STRÁNKU SA PODRIADITE TÝMTO PODMIENKAM a vyhlasujete, že ste oprávnení a spôsobilí tieto podmienky uzavrieť. NA PRÍSTUP NA STRÁNKU MUSÍTE MAŤ MINIMÁLNE 14 ROKOV. AK NESÚHLASÍTE SO VŠETKÝMI USTANOVENIAMI TÝCHTO PODMIENOK, NEPRIHLASUJTE SA NA STRÁNKU A/ALEBO JU NEPOUŽÍVAJTE.

Tieto podmienky vyžadujú použitie rozhodcovského konania podľa časti 10.2 na individuálne riešenie sporov a tiež obmedzujú opravné prostriedky, ktoré máte k dispozícii v prípade sporu.

Prístup na stránku

V súlade s týmito podmienkami vám udeľujeme neprenosnú, nevýhradnú, odvolateľnú, obmedzenú licenciu na prístup na Stránku výlučne na vaše osobné, či komerčné použitie.

Určité obmedzenia. Práva schválené v týchto Podmienkach podliehajú nasledujúcim obmedzeniam:

 1. nesmiete svoj nekomerčný užívateľský profil, stránky, alebo skupiny predávať, prenajímať, vymieňať, žiadať úplatu pre vstup, prenášať, postupovať, distribuovať, ani inak komerčne využívať;
 2. nesmiete meniť, vytvárať odvodené diela, rozoberať, spätne kompilovať alebo spätne analyzovať žiadnu časť platformy;
 3. nesmiete pristupovať na platformu s cieľom vytvoriť podobnú alebo konkurenčnú webovú stránku;
 4. okrem prípadov výslovne uvedených v tomto dokumente sa žiadna časť Webovej lokality nesmie kopírovať, reprodukovať, distribuovať, opätovne publikovať, sťahovať, zobrazovať, zverejňovať alebo prenášať v akejkoľvek forme alebo akýmikoľvek prostriedkami, ak nie je uvedené inak, akékoľvek budúce vydanie, aktualizácia alebo iné doplnenie funkčnosti Webovej lokality podlieha týmto Podmienkam.

Vyhradzujeme si plné právo zmeniť, pozastaviť alebo ukončiť prevádzku Webových stránok s upozornením alebo bez neho.  Registráciou, prihlásením a používaním súhlasíte s tým, že platforma Sieť nenesie žiadnu morálnu, či hmotnú, alebo inú zodpovednosť voči vám ani žiadnej tretej strane za akúkoľvek zmenu, prerušenie alebo ukončenie Webových stránok alebo ich časti.

Pomoc a podpora. Súhlasíte s tým, že platforma nie je povinná poskytovať vám žiadnu podporu nad rámec v súvislosti so stránkou.

S výnimkou akéhokoľvek používateľského obsahu, ktorý môžete poskytnúť, ste si vedomí, že všetky práva duševného vlastníctva vrátane autorských práv, patentov, ochranných známok a obchodných tajomstiev na Stránke a jej obsahu vlastní Spoločnosť alebo dodávatelia Spoločnosti. Upozorňujeme, že tieto Podmienky a prístup na Webovú lokalitu vám neposkytujú žiadne práva, vlastnícke práva ani podiel na akýchkoľvek právach duševného vlastníctva, s výnimkou obmedzených prístupových práv. Spoločnosť a jej dodávatelia si vyhradzujú všetky práva, ktoré nie sú udelené v týchto Podmienkach.

Obsah používateľa

Obsah používateľa. "Obsah používateľa" znamená všetky informácie a obsah, ktoré používateľ odošle na stránku. Za svoj používateľský obsah nesie výhradnú zodpovednosť práve používateľ. Nesiete všetky riziká spojené s používaním vášho používateľského obsahu.  Týmto potvrdzujete, že váš Používateľský obsah neporušuje naše Zásady prijateľného používania. Nesmiete prezentovať ani naznačovať iným, že váš Používateľský obsah je akýmkoľvek spôsobom poskytovaný, sponzorovaný alebo podporovaný nejakou spoločnosťou. Keďže za svoj Používateľský obsah nesiete zodpovednosť len vy, môžete sa vystaviť zodpovednosti zaň. Spoločnosť nie je povinná zálohovať akýkoľvek Používateľský obsah, ktorý zverejníte; váš Používateľský obsah môže byť tiež kedykoľvek odstránený bez predchádzajúceho upozornenia. Ak si to želáte, ste výhradne zodpovední za vytvorenie vlastných záložných kópií svojho Používateľského obsahu.

Týmto udeľujete platforme Sieť nezvratnú, nevýhradnú, bezplatnú a plne zaplatenú celosvetovú licenciu na reprodukciu, distribúciu, verejné zobrazovanie a predvádzanie, prípravu odvodených diel, začlenenie do iných diel a iné používanie a využívanie vášho Užívateľského obsahu a udeľovanie sublicencií na vyššie uvedené práva, a to výlučne na účely zaradenia vášho Užívateľského obsahu na Webové stránky.  Týmto sa nezvratne vzdávate akýchkoľvek nárokov a tvrdení o morálnych právach alebo autorstve v súvislosti s vaším používateľským obsahom.

Zásady prijateľného používania. Nasledujúce podmienky predstavujú naše "Zásady prijateľného používania": Súhlasíte s tým, že nebudete používať platformu Sieť na zhromažďovanie, nahrávanie, prenos, zobrazovanie alebo šírenie akéhokoľvek používateľského obsahu,

 1. ktorý porušuje akékoľvek právo tretej strany alebo akékoľvek právo duševného vlastníctva alebo vlastnícke právo;
 2. ktorý je nezákonný, obťažujúci, urážlivý, nedovolený, ohrozujúci, škodlivý, zasahujúci do súkromia iných osôb, vulgárny, hanlivý, nepravdivý, zámerne zavádzajúci, ohovárajúci, pornografický, obscénny, zjavne urážlivý, propagujúci rasizmus, fanatizmus, nenávisť alebo fyzické ubližovanie akéhokoľvek druhu voči akejkoľvek skupine alebo jednotlivcovi;
 3. ktorý akýmkoľvek spôsobom poškodzuje neplnoleté osoby; alebo
 4. ktorý porušuje akýkoľvek zákon, nariadenie alebo povinnosti či obmedzenia uložené akoukoľvek treťou stranou.

Okrem toho sa zaväzujete, že nebudete: 

 1. nahrávať, prenášať alebo distribuovať na platforme Sieť a/alebo prostredníctvom nej akýkoľvek softvér určený na poškodenie alebo zmenu počítačového systému alebo údajov;
 2. posielať prostredníctvom stránky nevyžiadanú alebo neoprávnenú reklamu, propagačné materiály, nevyžiadanú poštu, spam, reťazové listy, pyramídové schémy alebo akúkoľvek inú formu duplicitných alebo nevyžiadaných správ;
 3. používať stránku na získavanie, zhromažďovanie, zber alebo zhromažďovanie informácií alebo údajov o iných používateľoch bez ich súhlasu;
 4. zasahovať do serverov alebo sietí pripojených na stránku, narúšať ich činnosť alebo vytvárať neprimeranú záťaž pre servery alebo siete pripojené na stránku, alebo porušovať predpisy, zásady alebo postupy takýchto sietí;
 5. pokúšať sa získať neoprávnený prístup na stránku, či už prostredníctvom získavania hesiel alebo akýmkoľvek iným spôsobom;
 6. preposielať rôzne nevyžiadané odkazy verejne, či prostredníctvom súkromných správ, ktorých cieľová adresa nie e zrejma, alebo je zavádzajúca a mohla by poškodiť príjemcu, alebo platformu;
 7. diskutovať a rozoberať politické témy, alebo spoločenské, medicínske, alebo iné nesúvisiace témy;
 8. urážať, znevažovať, dehonestovať používateľov, ich príspevky alebo komentáre;
 9. poskytovať zavádzajúce, mätúce, nepravdivé, alebo inak skreslené informácie;
 10. konať v rozpore s akýmkoľvek zákonom, či spoločenskými normami;
 11. obťažovať alebo zasahovať do používania a využívania stránky iným používateľom; alebo
 12. používať softvér alebo automatizované prostriedky alebo skripty na vytváranie viacerých účtov na stránke alebo na vytváranie automatizovaných vyhľadávaní, požiadaviek alebo dotazov na stránku.

UPOZORNENIE ! Na týchto stránkach je vyžadovaná určitá kvalifikácia, a odbornosť. V žiadnom prípade sa preto nesnažte poskytovať rady a riešenia dopytujúcim neznalým/nepoučeným osobám pri ktorých si nieste istý ich správnosťou v súlade s platnými nariadeniami a normami. Majte na pamäti najmä bezpečnosť a odbornosť a vystríhajte sa nabádaniu k manipulácii s nebezpečným napätím neznalou, alebo nepoučenou osobou ! Stránky ElektroLab a ich vedenie nepreberajú žiadnu zodpovednosť za škody vzniknuté zverejnenými chybnými a nebezpečnými zapojeniami a za prípadnú ujmu na zdraví, spôsobenú úrazom elektrickým prúdom alebo spôsobenú neodbornou manipuláciou s elektrickými zariadeniami.

Vyhradzujeme si právo preskúmať akýkoľvek a kedykoľvek používateľský obsah a podľa vlastného uváženia vyšetriť a/alebo podniknúť voči nemu príslušné kroky. Ak porušíte Zásady prijateľného používania alebo akékoľvek iné ustanovenie týchto Podmienok alebo inak spôsobíte zodpovednosť nám alebo akejkoľvek inej osobe. Takéto kroky môžu zahŕňať odstránenie alebo úpravu vášho používateľského obsahu, zrušenie vášho konta v súlade s podmienkami a/alebo nahlásenie orgánom činným v trestnom konaní.

Ak platforme Sieť poskytnete akúkoľvek spätnú väzbu alebo návrhy týkajúce sa platformy Sieť, týmto nám postupujete všetky práva na takúto spätnú väzbu a súhlasíte s tým, že máme plné právo používať a plne využívať takúto spätnú väzbu a súvisiace informácie akýmkoľvek spôsobom, ktorý považuje za vhodný.  Budeme s akoukoľvek Spätnou väzbou, ktorú nám poskytnete, zaobchádzať ako s nedôvernou a nechránenou.

Súhlasíte s tým, že budete súhlasiť s odškodnením v náš prospech a to vrátane nákladov a poplatkov za právne zastupovanie, za akékoľvek nároky alebo požiadavky vznesené treťou stranou v dôsledku alebo vyplývajúce z

 1. vášho používania lokality,
 2. vášho porušenia týchto podmienok,
 3. vášho porušenia platných zákonov alebo predpisov alebo
 4. vášho používateľského obsahu.  

Spoločnosť si vyhradzuje právo prevziať výhradnú obhajobu a kontrolu nad akoukoľvek záležitosťou, za ktorú ste povinní nás odškodniť, a vy súhlasíte, že budete spolupracovať pri obhajobe týchto nárokov.  Súhlasíte, že nebudete riešiť žiadnu záležitosť bez predchádzajúceho písomného súhlasu spoločnosti.  Vynaložíme primerané úsilie, aby vás informovala o každom takomto nároku, žalobe alebo konaní, keď sa o ňom dozvie.

Odkazy a reklamy tretích strán; iní používatelia

Odkazy a reklamy tretích strán. Stránka môže obsahovať odkazy na webové stránky a služby tretích strán a/alebo zobrazovať reklamy tretích strán.  Takéto odkazy a reklamy tretích strán nie sú pod kontrolou platformy Sieť a platforma Sieť nie je zodpovedná za žiadne odkazy a reklamy tretích strán.  Platforma Sieť poskytuje prístup k týmto Odkazom a reklamám tretích strán len pre vaše pohodlie a nepreveruje, neschvaľuje, nemonitoruje, neschvaľuje, nezaručuje ani nerobí žiadne vyhlásenia týkajúce sa Odkazov a reklám tretích strán.  Všetky Odkazy a reklamy tretích strán používate na vlastné riziko a mali by ste pri tom postupovať primerane opatrne a obozretne. Keď kliknete na niektorý z Odkazov a reklám tretích strán, platia podmienky a zásady príslušnej tretej strany vrátane postupov tretej strany v oblasti ochrany osobných údajov a zhromažďovania údajov.

Ostatní používatelia. Každý používateľ stránky je výlučne zodpovedný za všetok svoj vlastný používateľský obsah.  Keďže nemáme kontrolu nad používateľským obsahom, beriete na vedomie a súhlasíte s tým, že nie sme zodpovední za žiadny používateľský obsah, či už ho poskytnete vy alebo iní používatelia.  Súhlasíte s tým, že platforma Sieť nenesie zodpovednosť za žiadnu stratu alebo škodu, ktorá vznikne v dôsledku takýchto interakcií.  Ak dôjde k sporu medzi vami a akýmkoľvek používateľom lokality, nie sme povinní sa doň zapojiť, pokiaľ nebudeme doň prizvyní ako vyššia inštancia za účelom zjednania poriadku.

Týmto oslobodzujete a navždy zbavujete platformu Sieť a našich administrátorov, moderátorov, zástupcov, nástupcov a postupníkov od každého minulého, súčasného a budúceho sporu, nároku, rozporu, požiadavky, práva, záväzku, zodpovednosti, žaloby a dôvodu žaloby akéhokoľvek druhu a povahy, ktorý vznikol alebo vzniká priamo alebo nepriamo z lokality alebo ktorý sa priamo alebo nepriamo týka lokality.

Súbory cookie. Tak ako každá iná webová stránka, aj platforma Sieť používa "cookies". Tieto súbory cookie sa používajú na ukladanie informácií vrátane preferencií návštevníkov a stránok na webovej lokalite, ktoré návštevník navštívil. Tieto informácie sa používajú na optimalizáciu skúseností používateľov prispôsobením obsahu našich webových stránok na základe typu prehliadača návštevníka a/alebo iných informácií.

Súbor cookie Google DoubleClick DART. Spoločnosť Google je jedným z dodávateľov tretej strany na našej stránke. Na zobrazovanie reklám návštevníkom našej stránky na základe ich návštevy stránky a iných stránok na internete používa aj súbory cookie, známe ako súbory cookie DART. Návštevníci sa však môžu rozhodnúť odmietnuť používanie súborov cookie DART tak, že navštívia Zásady ochrany osobných údajov reklamnej a obsahovej siete Google na tejto adrese - https://policies.google.com/technologies/ads

Naši reklamní partneri. Niektorí inzerenti na našej stránke môžu používať súbory cookie a webové signály. Naši reklamní partneri sú uvedení nižšie. Každý z našich reklamných partnerov má svoje vlastné zásady ochrany osobných údajov, ktoré sa týkajú údajov používateľov. Pre jednoduchší prístup sme nižšie uviedli hypertextové odkazy na ich Zásady ochrany osobných údajov.

Odmietnutie zodpovednosti

Platforma Sieť je poskytovaná v stave, v akom je, a v stave, v akom je k dispozícii, a platforma a jej dodávatelia výslovne odmietajú akékoľvek záruky a podmienky akéhokoľvek druhu, či už výslovné, implicitné alebo zákonné, vrátane všetkých záruk alebo podmienok obchodovateľnosti, vhodnosti na konkrétny účel, názvu, pokojného užívania, presnosti alebo neporušenia. My ani naši dodávatelia nezaručujeme, že stránka bude spĺňať vaše požiadavky, že bude k dispozícii bez prerušenia, včas, bezpečne alebo bez chýb, že bude presná, spoľahlivá, bez vírusov alebo iného škodlivého kódu, úplná, legálna alebo bezpečná.  Ak platné právne predpisy vyžadujú akékoľvek záruky v súvislosti so stránkou, všetky takéto záruky sú obmedzené na obdobie deväťdesiatich (90) dní od dátumu prvého použitia.

Obmedzenie zodpovednosti

V maximálnom rozsahu povolenom zákonom platforma Sieť ani naši dodávatelia v žiadnom prípade nenesú zodpovednosť voči vám ani žiadnej tretej strane za ušlý zisk, stratu údajov, náklady na obstaranie náhradných produktov ani za žiadne nepriame, následné, exemplárne, náhodné, osobitné alebo sankcionované škody vyplývajúce z týchto podmienok alebo súvisiace s týmito podmienkami alebo s vaším používaním alebo neschopnosťou používať stránku, a to ani v prípade, že spoločnosť bola upozornená na možnosť vzniku takýchto škôd. Prístup k lokalite a jej používanie je na vaše vlastné uváženie a riziko a nesiete výhradnú zodpovednosť za akékoľvek poškodenie vášho zariadenia alebo počítačového systému alebo za stratu údajov, ktorá z toho vyplýva.

Súhlasíte s tým, že naši dodávatelia nenesú žiadnu zodpovednosť akéhokoľvek druhu vyplývajúcu z tejto zmluvy alebo s ňou súvisiacu.

Ukončenie. S výhradou tohto oddielu zostávajú tieto Podmienky v plnej platnosti a účinnosti, kým používate platformu Sieť  Vaše práva na používanie platformy Sieť môžeme kedykoľvek pozastaviť alebo ukončiť z akéhokoľvek dôvodu podľa nášho vlastného uváženia, vrátane akéhokoľvek používania platformy Sieť v rozpore s týmito Podmienkami.  Po ukončení vašich práv podľa týchto Podmienok sa vaše konto a právo na prístup a používanie platformy Sieť okamžite ukončí.  Beriete na vedomie, že akékoľvek ukončenie vášho konta môže zahŕňať vymazanie vášho používateľského obsahu spojeného s vaším kontom z našich živých databáz.  Platforma Sieť voči vám nebude mať žiadnu zodpovednosť za akékoľvek ukončenie vašich práv podľa týchto Podmienok. 

O ukončení / pozastavení používateľského konta nerozhoduje robot, AI, alebo algoritmus, ale osoba týmto poverená, preto máte vždy šancu na zmenu výsledku konečného rozhodnutia, pokiaľ preukážete hodnoverne a čestne svoje správanie. Rozhodnutie poverenej osoby bude závisieť aj na celkovom zhodnotení vašej histórie na platforme.

Politika autorských práv.

Platforma Sieť rešpektuje duševné vlastníctvo iných a žiada, aby používatelia našich stránok robili to isté.  V súvislosti s našou Webovou lokalitou sme prijali a zaviedli zásady dodržiavania autorského práva, ktoré stanovujú odstránenie akýchkoľvek materiálov porušujúcich autorské práva a ukončenie používania našej Online lokality používateľmi, ktorí opakovane porušujú práva duševného vlastníctva vrátane autorských práv.  Ak sa domnievate, že niektorý z našich používateľov prostredníctvom používania našej webovej lokality nezákonne porušuje autorské práva k dielu (dielam), a chcete, aby bol materiál, ktorý údajne porušuje autorské práva, odstránený, je potrebné poskytnúť nášmu systému nahlásenie pre porušenie autorských práv a nasledne takýto obsah promptne odstránime.

Všeobecné

Tieto Podmienky podliehajú príležitostným zmenám, a ak vykonáme akékoľvek podstatné zmeny, môžeme vás o tom informovať zaslaním e-mailu na poslednú e-mailovú adresu, ktorú ste nám poskytli, a/alebo viditeľným zverejnením oznámenia o zmenách na našej Webovej stránke.  Ste zodpovední za to, aby ste nám poskytli svoju najaktuálnejšiu e-mailovú adresu.  V prípade, že posledná e-mailová adresa, ktorú ste nám poskytli, nie je platná, naše odoslanie e-mailu obsahujúceho takéto oznámenie bude napriek tomu predstavovať účinné oznámenie o zmenách opísaných v oznámení.  Akékoľvek zmeny týchto Podmienok budú účinné po uplynutí tridsiatich (30) kalendárnych dní od odoslania nášho e-mailového oznámenia alebo tridsiatich (30) kalendárnych dní od zverejnenia oznámenia o zmenách na našej Webovej stránke, podľa toho, ktorá z týchto skutočností nastane skôr.  Tieto zmeny budú pre nových používateľov našich stránok účinné okamžite.  Pokračovanie v používaní našich stránok po oznámení takýchto zmien znamená, že beriete na vedomie tieto zmeny a súhlasíte s tým, že sa budete riadiť podmienkami týchto zmien. Riešenie sporov. Pozorne si prečítajte túto Dohodu o rozhodcovskom konaní. Je súčasťou vašej zmluvy s platformou Sieť a ovplyvňuje vaše práva.  Obsahuje postupy pre ZÁVAZNÉ ARBITRÁŽNE RIEŠENIE A VYLÚČENIE Z Hromadnej žaloby.

Uplatniteľnosť rozhodcovskej zmluvy. Všetky nároky a spory v súvislosti s Podmienkami alebo používaním akéhokoľvek produktu alebo služby poskytovanej platformou Sieť, ktoré nie je možné vyriešiť neformálne alebo na súde pre malé nároky, sa budú riešiť záväzným rozhodcovským konaním na individuálnom základe podľa podmienok tejto Rozhodcovskej zmluvy. Pokiaľ nie je dohodnuté inak, všetky rozhodcovské konania sa budú konať v Slovenskom jazyku.  Táto rozhodcovská zmluva sa vzťahuje na vás a spoločnosť a na všetky dcérske spoločnosti, pridružené spoločnosti, zástupcov, zamestnancov, právnych predchodcov, nástupcov a postupníkov, ako aj na všetkých oprávnených alebo neoprávnených používateľov alebo príjemcov služieb alebo tovaru poskytovaných podľa týchto podmienok.

Požiadavka na oznámenie a neformálne riešenie sporov. Predtým, ako sa ktorákoľvek zo strán môže obrátiť na rozhodcovské konanie, musí najprv zaslať druhej strane písomné oznámenie o spore, v ktorom opíše povahu a základ nároku alebo sporu a požadovanú nápravu. Po prijatí Oznámenia sa môžete vy a platforma Sieť pokúsiť o neformálne vyriešenie nároku alebo sporu.  Ak vy a platforma Sieť nevyriešite nárok alebo spor do tridsiatich (30) dní od prijatia Oznámenia, ktorákoľvek strana môže začať rozhodcovské konanie.  Výška akejkoľvek ponuky na urovnanie predloženej ktoroukoľvek stranou nesmie byť oznámená rozhodcovi, kým rozhodca neurčí výšku odmeny, na ktorú má ktorákoľvek strana nárok.

Komunikácia

Elektronická komunikácia. Komunikácia medzi používateľmi a platformou Sieť prebieha elektronickými prostriedkami, či už používate platformu alebo nám zasielate e-maily, alebo či platforma Sieť zverejňuje oznámenia na Stránke alebo s vami komunikuje prostredníctvom e-mailu. Na zmluvné účely (a) súhlasíte s prijímaním komunikácie z platfotmy Sieť v elektronickej forme a (b) súhlasíte s tým, že všetky podmienky, dohody, oznámenia, zverejnenia a iná komunikácia, ktorú vám Spoločnosť poskytuje elektronicky, spĺňa všetky právne povinnosti, ktoré by takáto komunikácia spĺňala, keby bola v tlačenej písomnej forme.

Podmienky. Tieto podmienky predstavujú úplnú dohodu medzi vami a nami o používaní týchto stránok. Ak neuplatníme alebo nevymôžeme akékoľvek právo alebo ustanovenie týchto Podmienok, nebude to znamenať vzdanie sa takéhoto práva alebo ustanovenia. Názvy častí v týchto Podmienkach slúžia len na uľahčenie a nemajú žiadny právny ani zmluvný účinok. Slovo "vrátane" znamená "vrátane bez obmedzenia". Ak sa niektoré ustanovenie týchto Podmienok považuje za neplatné alebo nevymáhateľné, ostatné ustanovenia týchto Podmienok zostanú nedotknuté a neplatné alebo nevymáhateľné ustanovenie sa bude považovať za upravené tak, aby bolo platné a vymáhateľné v maximálnom rozsahu povolenom zákonom.  Váš vzťah k platforme Sieť je vzťahom nezávislého dodávateľa a žiadna zo strán nie je agentom ani partnerom druhej strany.  Tieto Podmienky a vaše práva a povinnosti v nich uvedené nesmiete postúpiť, uzavrieť subdodávateľskú zmluvu, delegovať ani inak previesť bez predchádzajúceho písomného súhlasu Spoločnosti a akýkoľvek pokus o postúpenie, uzavretie subdodávateľskej zmluvy, delegovanie alebo prevod v rozpore s vyššie uvedeným bude neplatný.  Platforma Sieť môže tieto Podmienky voľne postúpiť.  Podmienky stanovené v týchto Podmienkach sú pre postupníkov záväzné.

Vaše súkromie. Prečítajte si naše zásady ochrany osobných údajov.

Informácie o autorských právach/obchodných značkách. Autorské práva ©. Všetky práva vyhradené.  Všetky ochranné známky, logá a značky služieb zobrazené na stránke sú  vlastníctvom iných tretích strán. Tieto značky nesmiete používať bez predchádzajúceho písomného súhlasu alebo súhlasu takej tretej strany, ktorá môže byť vlastníkom týchto značiek.